تاريخچه شيلات استان کرمانشاه

  کليه فعاليتهاي اداري شيلاتي در استان كرمانشاه تا سال 1373در قالب واحد آبزيان زير نظر سازمان جهاد سازندگي وقت انجام مي شده است. در سال 1373 نمايندگي شيلات با پوشش فعاليتهاي شيلاتي سه استان كرمانشاه, همدان وايلام تشكيل شد ودر سال 1374 با مستقل شدن شيلات استانهاي همدان وايلام , با عنوان نمايندگي شيلات استان كرمانشاه به فعاليت خود ادامه داد.

در سال 1375 بدليل اهميت گسترش فعاليتهاي شيلاتي درآبهاي داخلي واستعدادهاي استان در اين زمينه , مديريت شيلات به اداره كل شيلات استان كرمانشاه تغيير يافت و اكنون  به فعاليتهاي خود ادامه مي دهد.

 

اهداف اداره کل شيلات استان کرمانشاه

 

q    افزايش توليد آبزيان پرورشي در آبهاي داخلي استان 

q    توسعه فعاليتهاي آبزي پروري به منظور ايجاد اشتغال

q    افزايش توليددر مزارع پرورشي موجود

qبهره برداري بهينه ودومنظوره از منابع آبي موجود                                                                                                                     

q    ايجاد تنوع در روش ها و گونه هاي آبزيان پرورشي

q    افزايش مصرف  سرانه آبزيان پرورشي بعنوان غذاي سلامتي      

q    افزايش درآمد آبزي پروران وايجاد انگيزه درآنان   

q     بهبود كيفيت عرضه آبزيان پرورشي

q     توجه به بازاريابي داخلي با برگزاري نمايشگاههاي توسعه استاني وعرضه محصولات آبزي

 

 

  برنامه هاي اداره کل شيلات استان کرمانشاه

 

q   مكان يابي وايجاد تاسيسات زيربنايي پرورش ماهيان سردابي وگرمابي در نقاط مستعد استان 

q   بهره برداري بهينه از آبهاي داخلي با بهره گيري از پروژه هاي  افزايش توليد در واحد سطح                                      

q   ارائه آموزشهاي مورد نياز آبزي پروران به منظور تقويت وارتقاء دانش فني توليد كنندگان

q   ارائه الگوي هاي مناسب آبزي پروري در زمينه بهره برداري از منابع آبي كشاورزي

q   ارائه خدمات كارشناسي در جهت هدايت بهره برداران و افزايش توليد در واحد سطح

q   ايجاد امكانات لازم جهت جلب سرمايه گذاري ها در امر پرورش آبزيان در آبهاي داخلي

q   توجه به صادرات محصولات شيلاتي وافزايش درآمد آبزي پروران

q    برگزاري دوره هاي آموزشي طبخ آبزيان جهت  ترويج مصرف آبزيان

فایلهای ضمیمه
کد فایلشرحمشاهده
No records to display.